Ympäristö

Lainsäädännön kehittymisen myötä ympäristönäkökohtien huomioimisesta on muodostunut yksi satamien tärkeimmistä toimintaedellytyksistä turvallisuuden rinnalle. Satamatoiminnan ympäristöluvat määräävät ympäristönsuojelun vaatimukset. Laadittavat ympäristöselvitykset pohjautuvat ympäristölupien selvitys- ja seurantavelvoitteisiin.

Satamissa tärkeitä ympäristönäkökohtia ovat mm. alus- ja maaliikenne, vaarallisten aineiden ja kemikaali- kuljetusten turvallisuus, päästöjen rajoittaminen ja vähentäminen, satamatoimintojen kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti yhdessä satamaoperaattorin ja muiden toimijoiden kanssa. Satamien tavoitteena on pitää haitalliset ympäristövaikutukset kurissa, mutta myös vaikuttaa kaikkien satamassa toimivien tahojen ympäristötoimintaan.

Merenkulun ympäristönsuojelulaki edellyttää satamanpitäjää laatimaan jätehuoltosuunnitelman aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Jätehuoltosuunnitelmissa otetaan yleensä huomioon myös satamissa syntyvät kiinteistöjätteet.

Lisää ympäristöasioista satamien omilla sivuilla

Satamien turvallisuuden tärkein tehtävä on pyrkiä takaamaan rahdin ja satamissa työskentelevien henkilöiden turvallisuus. Lainsäädännön asettamien turvatoimien avulla voidaan torjua tehokkaasti niin terrorismia kuin arkipäiväistä rikollisuutta. Turvallisuutta lisäävät toimenpiteet saattavat joiltain osin vaikeuttaa henkilöiden ja rahdin sujuvaa liikkumista satamissa. Tästä syystä vain kaikkien osapuolien saumattomalla yhteistyöllä voidaan turvatoimenpiteistä liikenteelle aiheutuvia vaikutuksia olennaisesti vähentää.

Satamia koskevat turvallisuusvaatimukset ilmenevät sekä EU-tasoisissa että kansallisissa säädöksissä. Ne edellyttävät, että kaikkea liikkumista turvatoimialueilla ja niiden sisällä olevilla ISPS -alueilla on voitava valvoa arvioitua turvallisuusriskiä vastaavalla tavalla. Lupamenettely ja turvatoimialueiden vartiointi ja valvonta ovat käytännössä ainoita keinoja, joilla voidaan tehokkaasti estää asiattomien henkilöiden liikkuminen valvotuilla alueilla.

ISPS-säännöstö

EU:n turvatoimiasetuksen ja ISPS-säännöstön yleiset vaatimukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (725/2004) sisällytti kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ISPS -säännöstön osaksi Euroopan Unionin lainsäädäntöä. Säännöstö täydentyi vuonna 2005 Euroopan parlamentin neuvoston direktiivillä (2005/65/EY). Tämän johdosta kansallista lainsäädäntöä muutettiin ja otettiin käyttöön termi ”Turvatoimialue”. Tästä syystä satamat ovat tänä päivänä aidattuja alueita ja sisäänpääsy edellyttää aina kulkulupaa. Lupamenettelyn tarkoituksena on pyrkiä takaamaan se, että satama-alueilla ei liiku asiankuulumattomia henkilöitä. Lupamenettelyllä varmistetaan myöskin, että satama-alueilla liikkuvat tuntevat yhteiset liikkumista koskevat periaatteet.

Lainsäädännön tarkoitus on parantaa kansainvälisen meriliikenteen ja niitä palvelevien satamien turvallisuutta erityisesti terrorismin varalta. ISPS-säännöstön edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen nostaa myös yleistä turvallisuustasoa satamissa.

Satama-alueen lastinkäsittely- ja liikennealueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta (Vna 633/2004). Lisäksi on suositeltavaa käyttää kypärää nosturin toiminta-alueella nosturin ollessa käytössä sekä aina milloin on olemassa vaara putoavista esineistä. Suojakypärää ei tarvitse käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa.

Lisää turvallisuusmääräyksistä satamien omilla sivuilla.

Ei ajankohtaista.